Regulamin wypożyczania sprzętu sportowego w Decathlon

1. Spółka Decathlon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76 (03 – 290 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007163, NIP 951-18-55-233, REGON 013102058, BDO: 000005259 (dalej: „Decathlon”) umożliwia wypożyczanie sprzętu sportowego (dalej: „sprzęt”) przez klientów w prowadzonych przez Decathlon sklepach sportowych. Celem wypożyczenia jest możliwość czasowego odpłatnego używania przez klientów Decathlon danego sprzętu sportowego.

2. Klientem wypożyczającym sprzęt sportowy może być wyłącznie osoba pełnoletnia mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która zaakceptuje Regulamin poprzez podpisanie protokołu wypożyczania oraz okaże przy wypożyczeniu ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) (dalej „Klient”).

3. Decathlon ustala listę sklepów, w których będzie możliwe wypożyczenie sprzętu oraz rodzaj sprzętu, który może zostać wypożyczony w danym sklepie Decathlon, z zastrzeżeniem, że dany sprzęt może być niedostępny w wybranym terminie lub w danym sklepie Decathlon. Dostępność sprzętu przeznaczonego do wypożyczenia określona jest na stronie internetowej https://rent.decathlon.pl/

4. W przypadku braku dostępności danego sprzętu w terminie wskazanym przez Klienta z przyczyn niezależnych od Decathlon, np. z uwagi na niezwrócenie sprzętu w terminie przez innych Klientów, istnieje możliwość dokonania zmiany daty wypożyczenia sprzętu w ramach jego dostępności.

5. Klient zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu do sklepu Decathlon, w którym nastąpiło jego przekazanie do wypożyczenia, w dacie zwrotu sprzętu, najpóźniej godzinę przed zamknięciem sklepu.

6. Wraz z podpisaniem protokołu wypożyczania, Klient zawiera z Decathlon umowę wypożyczenia sprzętu (dalej: “umowa wypożyczenia”) zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz protokole wypożyczania, w ramach której Decathlon zobowiązuje się do wypożyczenia Klientowi, w ustalonym terminie sprzętu celem możliwości czasowego używania danego sprzętu, zaś Klient zobowiązany jest do używania wypożyczonego sprzętu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i protokole wypożyczania oraz do zapłaty wynagrodzenia za każdy dzień wypożyczenia sprzętu zgodnie z cennikiem wypożyczania obowiązującym w Decathlon, umieszczonym na stronie internetowej https://rent.decathlon.pl/ pod pozycją danego sprzętu do wypożyczenia. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest za cały okres wypożyczenia z góry, wraz z dokonaniem na ww. stronie internetowej rezerwacji sprzętu.

7. Po zwrocie sprzętu, w protokole wypożyczania lub innym dokumencie stwierdza się stan sprzętu, w szczególności terminowość jego zwrotu oraz ewentualne uszkodzenia lub braki, jak również zabrudzenie. W uzasadnionych przypadkach wykonuje się dokumentację fotograficzną.

8. Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Decathlon. Klient zobowiązany jest do używania sprzętu wyłącznie w celu i w terminie określonym w umowie wypożyczenia, bez prawa wypożyczenia/ udostępnienia sprzętu osobom trzecim. Klient nie może używać wypożyczonego sprzętu do celów zawodowych.

9. Umowa wypożyczenia może być zawarta tylko na pełne dni, przyjmując jeden dzień jako najmniejszy możliwy czas wypożyczenia sprzętu.

10. W celu należytego wykonania umowy wypożyczenia oraz zabezpieczenia zwrotu wypożyczonego sprzętu, Klient zobowiązuje się do podania danych karty płatniczej, z której pobrane zostaną środki w celu pokrycia opłaty za wypożyczenie sprzętu oraz ewentualnych opłat z tytułu : (i) anulowania rezerwacji, o którym mowa w ust. 11 poniżej, (ii) odszkodowania za opóźnienie w zwrocie wypożyczonego sprzętu, o którym mowa w ust. 15 poniżej, (iii) braku zwrotu wypożyczonego sprzętu, o którym mowa w ust. 15 poniżej, (iv) opłaty serwisowej za zwrot brudnego lub mokrego sprzętu, o której mowa w ust. 17 poniżej oraz (vi) kosztów naprawy, o których mowa w ust. 18 poniżej. Dane karty płatniczej podanej przez Klienta muszą odpowiadać danym widniejącym na dokumencie tożsamości okazanym przez Klienta przy zawieraniu umowy wypożyczenia. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych z kart płatniczych jest Stripe Payments Europe Ltd., spółka zarejestrowana w Irlandii z siedzibą pod adresem 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin.

11. Klient może zrezygnować z wypożyczenia sprzętu później niż na 3 dni przed terminem wskazanym w rezerwacji jako termin odbioru danego sprzętu do wypożyczenia. Aby było to możliwe Klient powinien wysłać informację o rezygnacji do sklepu będącego właścicielem oferty używając komunikatora znajdującego się w zakładce rezerwacje na stronie https://rent.decathlon.pl/. Anulacja jest skuteczna z momentem otrzymania przez Klienta potwierdzenia anulowania wypożyczenia od sklepu będącego właścicielem danej oferty. Decathlon nie pobiera opłat za anulowanie wypożyczenia sprzętu dokonane przez Klienta w terminie wcześniejszym niż ten wskazany w zdaniu poprzednim.

12. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny oraz sprawność sprzętu przed rozpoczęciem wypożyczenia. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat zasad prawidłowego używania wypożyczonego sprzętu i zobowiązuje się do używania go w sposób niezagrażający zdrowiu lub życiu własnemu i osób trzecich oraz bez narażenia sprzętu na zniszczenie lub uszkodzenie.

13. Klient podpisując protokół wypożyczenia sprzętu potwierdza, że otrzymał sprzęt w stanie technicznym odpowiadającym opisowi zawartemu w protokole wypożyczania. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia i w terminie ustalonym w protokole wypożyczenia.

14. Klient ponosi odpowiedzialność cywilną oraz karną za kradzież, zaginięcie, zniszczenie, uszkodzenie lub/i zdekompletowanie wypożyczonego sprzętu.

15. Jeżeli Klient nie może zwrócić wypożyczonego sprzętu w ustalonym terminie, powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie sklep w którym nastąpiło wypożyczenie. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji Decathlon. W przypadku, kiedy Klient nie zwróci sprzętu w terminie i nie poinformuje o tym Decathlon lub nie uzyska akceptacji Decathlon na przedłużenie okresu wypożyczenia, jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania za opóźnienie w zwrocie wypożyczonego sprzętu za każdy dzień opóźnienia. Odszkodowanie za każdy dzień opóźnienia w zwrocie wypożyczonego sprzętu wynosi równowartość 200% opłaty dziennej za wypożyczenie danego sprzętu, ustalonej na podstawie cennika wypożyczania obowiązującego w Decathlon, umieszczonego na stronie internetowej https://rent.decathlon.pl/ pod pozycją danego sprzętu do wypożyczenia. Powyższe odszkodowanie naliczane będzie w przypadku opóźnienia w zwrocie sprzętu wynoszącym maksymalnie 7 (siedem) dni od planowanej daty zwrotu sprzętu. Po 7 (siedmiu) dniach od planowanej daty zwrotu sprzętu, z rachunku karty płatniczej Klienta pobrane zostanie odszkodowanie za brak zwrotu sprzętu w wysokości kwoty odpowiadającej pełnej wartości takiego nowego sprzętu obowiązującej w sklepie Decathlon zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej www.decathlon.pl

16. W uzasadnionych przypadkach, gdy Klient nie miał możliwości zwrotu sprzętu przed upływem terminu, o którym mowa w ostatnim zdaniu ust. 15, Decathlon, po rozpatrzeniu indywidualnie każdego przypadku braku możliwości zwrotu wypożyczonego sprzętu w terminie, zwróci Klientowi pobrane środki odpowiadające kwocie odszkodowania za brak zwrotu sprzętu, pobierając jedynie kwotę odpowiadającą kwocie odszkodowania za każdy dzień opóźnienia w zwrocie sprzętu, do daty zwrotu sprzętu, nieprzekraczającej jednak 50% wartości sprzętu oraz, jeśli zajdzie taka konieczność, należności, o których mowa w ust. 17 i 18.

17. Klient zobowiązuje się zwrócić czysty i suchy sprzęt. W przypadku zwrócenia brudnego lub mokrego sprzętu, Klient jest zobowiązany uiścić opłatę serwisową w kwocie 80 zł, odpowiadająca kosztowi czyszczenia sprzętu) w kasie sklepu.

18. W przypadku uszkodzenia lub/i zdekompletowania wypożyczonego sprzętu, z rachunku karty płatniczej Klienta pobrane zostaną koszty naprawy przez Decathlon wypożyczonego sprzętu, ustalone na podstawie wystawionego w tym celu przez Decathlon dokumentu serwisowego lub/i dokumentu księgowego zawierającego kosztorys naprawy. Ceny poszczególnych części zamiennych sprzętu oraz ceny serwisu sprzętu dostępne są odpowiednio na stronie internetowej Decathlon pod poniżej wskazanym adresem: a. ceny serwisu: www.decathlon.pl/serwis.html b. ceny części zamiennych: www.decathlon.pl/C-995348-czesci-zamienne. W przypadku braku ceny danej części zamiennej lub usługi serwisu na stronie internetowej, o której mowa w zdaniu poprzednim, ceny te ustalone będą według średnich cen rynkowych obowiązujących w danym momencie w serwisach specjalistycznych.

19. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia jest sklep, w którym nastąpiło udostępnienie sprzętu do wypożyczenia.

20. W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

  • A. Administratorem danych osobowych Klientów jest Decathlon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-290 Warszawa), ul. Geodezyjna 76.
  • B. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klienci mogą skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym iod@decathlon.net lub z Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • C. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu: wykonania umowy wypożyczenia, zawartej na podstawie zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO), spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit b RODO)
  • D. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być podmioty wchodzące w skład grupy DECATHLON S.A. jak również instytucje płatnicze, określone w ust. 10 powyżej Regulaminu. Ponadto, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, kancelariom prawnym lub firmom księgowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
  • E. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą do momentu: zakończenia okresu wypożyczenia sprzętu sportowego zgodnie z Regulaminem, przedawnienia roszczeń wynikających z zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu, wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
  • F. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klienci posiadają następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • G. Klienci posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • H. Dane Klientów mogą być przekazywane do państw trzecich w ramach infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
  • I. Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do prawidłowego przebiegu wypożyczania sprzętu sportowego na podstawie zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu. Brak przekazania danych osobowych będzie podstawą do odmowy możliwości skorzystania z wypożyczonego sprzętu sportowego objętego niniejszym Regulaminem.

21. Klient oświadcza, że zapisując się do programu lojalnościowego Decathlon lub/i tworząc Kartę Decathlon lub/i korzystają z usługi wypożyczenia sprzętu sportowego na podstawie niniejszego Regulaminu wyraził zgodę na otrzymywanie od Decathlon informacji potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy wypożyczenia, przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej.

22. Klient oświadcza, że zapoznał się z polityką prywatności Decathlon, regulującą w sposób kompleksowy kwestie związane z ochroną danych osobowych, plików cookies i innych, bezpośrednio wpływających na dane osobowe i inne dane dotyczące Klienta informacji, dostępną pod adresem elektronicznym: https://www.decathlon.pl/polityka-prywatnosci.html

23. Klient oświadcza, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018, poz. 2174, z późn. zm.) wyraża zgodę na przesyłanie faktur z tytułu wypożyczenia sprzętu oraz innych opłat zgodnie z niniejszym Regulaminem, duplikatów ww. faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w protokole wypożyczenia. W przypadku zmiany adresu e-mail, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Decathlon o nowym adresie e-mail, pod rygorem uznania doręczenia przedmiotowych faktur, ich duplikatów oraz korekt za skuteczne na ostatni znany adres e-mail Klienta.

24. Klient oświadcza, że akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

25. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.10.2020 r.